Wij streven naar kwaliteitsonderwijs

Door respect voor en aanvaarding van elk kind stellen wij ‘het kind’ centraal. Daarom passen wij onze didactische werkwijze aan, zodat ieder kind volgens eigen mogelijkheden kan ontwikkelen en zich maximaal mag ontplooien.

Vanuit onze christelijke levensvisie besteden wij bijzondere zorg aan de zwakkeren, de kleinen ... We streven naar respect voor elk kind en een aanvaarding van ieder zoals hij of zij is. Elk kind heeft recht op vorming, aangepast aan zijn mogelijkheden.

In ons onderwijzen streven we naar een totale ontplooiing door zowel hoofd, hart als handen aan bod te laten komen.

Onze brede zorg heeft twee dimensies;

We hebben aandacht voor de ‘gewone zorgvragen’ van alle kinderen.  Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg.

Wij worden uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te differentiëren.

We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht.  Hier stoten we op ‘bijzondere zorgvragen’.  Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra …

Wij proberen een dynamische school te zijn die niet vastroest in haar fundamenten. Met het oog op de kwaliteit van ons onderwijs staan wij open voor vernieuwing en verbetering. Onze leerkrachten worden bovendien aangemoedigd om zich verder bij te scholen en op de hoogte te blijven van nieuwe impulsen en leerinhouden.

 

Wij willen een open gemeenschap vormen

We besteden aandacht en tijd aan het verwezenlijken van positieve relaties tussen alle leden van de schoolgemeenschap, kinderen, leerkrachten, ouders, directie en schoolbestuur. Maar onze schoolgemeenschap wil geen eiland zijn. Onze klas, onze school maakt deel uit van een grotere gemeenschap. We willen onze leerlingen daarom opvoeden tot een sociale ingesteldheid, respect en openheid in een pluriforme samenleving. Wij eerbiedigen andere godsdiensten zonder daarom onze eigenheid prijs te geven.


Wij werken aan een christelijk opvoedingsproject

De christelijke zingeving en beleving ondersteunen het hele schoolgebeuren. De inspiratiebron van ons opvoedingsproject is Jezus Christus. Wij hebben de opdracht de kinderen te laten kennis maken met Zijn leven en Verhaal. Onze school heeft ook een zendingsopdracht. Van de leerkrachten wordt verwacht dat zij getuigen van een christelijk geloof. Dit houdt enerzijds in dat zij dit trachten voor te leven en anderzijds dat zij erover vertellen aan de kinderen. In het schoolgebeuren maken wij plaats voor gebedsmomentjes met de kinderen. 


Vrije Kleuterschool Het Nest    Nokerepontweg 5     9772 Wannegem-Lede

09/383 70 04

directie.kleuterschoolhetnest@sgkruizinga.be